Socialstyrelsen

Vad är Socialstyrelsen och vad arbetar de med?

Socialstyrelsen är en tillsynsmyndighet som för verksamhet som bland annat rör hälso- och sjukvård. SoS lyder under regeringen och tillämpar de beslut som fattas i riksdagen. Det är alltså i första hand till Socialstyrelsen en anmälan ska lämnas in av en person utsedd av vårdgivaren. Själva anmälan kallas "Lex Maria" och har fått sitt namn efter en händelse som inträffade 1936 i Sverige då 4 patienter dog efter att ha fått injektion med desinfektionsmedel istället för lokalbedövningsmedel. Sjukhuset var Maria Sjukhus i Stockholm.

Syftet med Lex Maria är i första hand att göra en objektiv utredning om orsaken till en inträffad allvarlig skada/sjukdom eller risk för sådan för att därigenom på olika sätt förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Vidare ska den drabbade patienten (eller annan närstående) genom utredningen så långt möjligt få klarhet i vad som hänt och varför skadan eller sjukdomen uppstått.

"1 § Föreskrifter om avvikelsehantering finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Vid en negativ händelse eller ett tillbud skall en bedömning snarast göras om det inträffade också skall anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

2 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av vårdskada. (SOSFS 2010:4) 

3 § Vårdgivaren skall använda de erfarenheter som kan göras i samband med utredningar i Lex Maria-ärenden i det förebyggande riskhanteringsarbetet enligt 4 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. "

Ovanstående information är hämtad ifrån Socialstyrelsens hemsida (extern länk)

Hur går det till?

Vårdgivaren

(Vårdgivare - fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård)

Vid en felbehandling ska verksamhetschefen för berörd avdelning sammankalla inblandad personal för ett sk briefingmöte. På ett sådant möte går personalen igenom händelseförloppet tillsammans. Ingenting som sägs på det mötet får lämna rummet. Inte ens till patienten. Patienten ska sedan informeras om att en anmälan ska inlämnas. Vårdgivaren ska berätta för patienten vilka åtgärder patienten behöver gå vidare med själv, så som LÖF.

Ofta kan en händelse vara oklar då journalerna tyvärr brukar vara bristfälliga. Personalen får ändå lämna skriftliga yttranden som skickas med anmälan till Socialstyrelsen. Patienten får också skriva sitt yttrande men det är sällan vårdgivaren informerar om det. Bifogat med anmälan är alltså allt medicinskt underlag, personalens skriftliga yttranden, patientens skriftliga yttrande, gällande rutiner vid vårdtillfället osv och en eventuell MTO-analys som tillämpas vid vissa händelser av större art eller vid stora brister i journalföring då det är svårt att få grepp om vad som inträffat.

Det första du som patient - eller ditt ombud - ska göra är att begära ut alla dina journaler och annat medicinskt underlag som ligger till grund för händelsen. OBS läs igenom dessa papper noga och jämför dessa med personalens yttranden som du faktiskt också har rätt att ta del av innan de skickas vidare till Socialstyrelsen. Du vill ju förstås veta vad personalen har att säga om allt som har hänt och även att det dom säger verkligen stämmer överens med det faktiska händelseförloppet.

Tänk på att personalen har hjälp av Landstinget med hur dom ska utforma sina yttranden. Därför bör man vara noga med hur man själv utformar sitt yttrande.

Den av vårdgivaren utsedde person som anmäler har 8 veckor på sig att inkomma med anmälan räknat från händelsens datum.

Om patienten inte har blivit informerad om ovanstående och av annan orsak får reda på detta efter de 8 första veckorna kan patienten i efterhand skicka en egen anmälan till Socialstyrelsen. Den kan du ladda ned här: Anmälan om fel i vården

Vad ska anmälas?

Exempel

"1 § Enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska anmälan till Socialstyrelsen göras vid händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. (SOSFS 2010:4)"

Läs mer här (extern länk)

Vad händer om sjukhuset inte anmäler händelsen?

Om sjukhuset inte gör en anmälan kan du själv lämna in en sådan. Då bör du göra det så snart du har fått kännedom om att en anmälan kan lämnas. Du fyller i en anmälan (extern länk) och skickar till:

Socialstyrelsen
Enskildas klagomål
106 30 Stockholm

Som nämnts ovan är sjukhuset skyldigt enligt lag att Lex Maria anmäla händelsen. Den enda som dock får stå för konsekvenserna är just patienten så därför bör det anmälas till JO (Justitieombudsmannen) då vårdgivaren inte anmäler. Var i så fall noga med att framhålla att sjukhuset är medvetna om att du anser att du blivit felbehandlad.

JO har tidigare kritiserat Hässleholms sjukhus eftersom de inte har gjort någon anmälan. Läs här