Ekonomisk ersättning

Är du berättigad ekonomisk ersättning?

Om du råkar ut för en skada i vården kan du vara berättigad till ersättning.

Landstingen har tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Här är 90% av Sveriges vårdgivare försäkrade eftersom det gäller den som vårdas av landstingen eller av privat vårdgivare enligt avtal (entreprenadavtal) med landstingen. LÖF har i sin tur gett i uppdrag åt PSR (Personskadereglering AB) att utreda om patientskada föreligger eller ej.

*Från och med årsskiftet 2009/10 slogs PSR och LÖF samman under namnet LÖF. Hemsidan är dock densamma, http://www.psr.se

Beträffande övriga vårdgivare så kan dessa ha tecknat försäkringar i andra försäkringsbolag. I dessa fall måste man vända sig till vårdgivaren för att få fram vilket försäkringsbolag de använder.

Om vårdgivaren är oförsäkrad kan man vända sig till Patientförsäkringsföreningen (PFF).  Den skadeersättning som PFF betalar ut till en skadad patient krävs sedan tillbaka från den oförsäkrade vårdgivaren. Du kan komma i kontakt med PFF via denna länk http://www.pff.se/Vaelkommen-till-Patientforsakringsforeningen/

Om du får biverkningar av ett läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt ska du anmäla till Läkemedelsförsäkringen. http://www.lakemedelsforsakringen.se/


Om skadan beror på att ett läkemedel ordinerats på ett felaktigt sätt bör skadan anmälas till LÖF.

LÖF

Patientskadeersättning

Anmälan till LÖF måste enligt Patientskadelagen ske inom tre år från det att du som patient fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Endast cirka 45 % av alla anmälda fall får ersättning. Ansökningsblankett kan du hämta på LÖF's hemsida.

Hämta blanketten här

Till blanketten hör en fullmakt som berättigar LÖF att hämta in dina läkarjournaler.

När får man inte ersättning?

När ersättningen bestäms avräknar LÖF en självrisk på 5 % av prisbasbeloppet ( 2.050 kr för år 2008). Beträffande skador som understiger detta belopp lämnar LÖF ingen ersättning. Detta är skador som bedöms som mindre och som leder till övergående problem och små extrautgifter.

Man får inte heller ersättning då skadan inte hade kunnat undvikas. Detta innebär att om skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för att ställa en diagnos, behandla en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet så har man inte rätt till patientskadersättning

När skadan har orsakats av läkemedel som har ordinerats på ett riktigt sätt. Då ska man istället vända sig till Läkemedelsförsäkringen.

När har man rätt till ersättning?

Förutsatt att man har anmält skadan till LÖF i rätt tid har man som patient rätt till ersättning för personskada i följande fall.

 • Skada vid vård/behandling
 • Om det är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd förutsatt att skadan hade kunnat undvikas, så har man rätt till ersättning. Skadan ska ha kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt så har man rätt till ersättning. Vid bedömningen i efterhand utgår man ifrån hur en erfaren specialist inom området skulle ha agerat och inte ifrån hur din behandlande läkare har agerat.
 • Fel på sjukvårdsutrustning
 • Om det är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning som använts vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller vid felaktig hantering av den.
 • Felaktig diagnostisering
  Om det är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av felaktig diagnostisering. Vid bedömningen utgår man ifrån hur en erfaren specialist inom området skulle ha agerat och inte ifrån hur din behandlande läkare har agerat vid skadetillfället.
 • Infektioner
  Om det är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Man har dock inte rätt till ersättning i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn skall då tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen.
 • Olycksfall
  Om det är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.
 • Läkemedelsutlämnande
  Om det är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Hur fungerar det?

Handläggning

När du gjort din anmälan kan du bereda dig på en lång väntetid.  Enligt LÖF är handläggningstiderna för normalärenden 6 – 12 månader, men det kan ta mycket längre tid än så.

LÖF börjar handläggningen med att begära in alla dina journaler. Det här med journaler är ett kapitel för sig. Du eller den person du ger fullmakt har i princip alltid rätt att ta del av dina journaler. Det enda undantaget från denna regel är egentligen om det står något i din journal som skulle kunna skada dig att få reda på. Trots detta är det enligt vår erfarenhet inte alltid helt enkelt att få ut sin journal. En del sjukhus nöjer sig med ett telefonsamtal medan andra kräver att man lämnar in en skriftlig begäran och det är tyvärr inte ovanligt att man måste göra både och för att få ut den begärda handlingen. Icke desto mindre så är det enligt vår erfarenhet mycket viktigt att du ser till att ha tillgång till samma underlag som LÖF. Det kommer du med största sannolikhet att ha nytta av senare i processen.

Allt material som talar för din sak bör du skicka in även om inte LÖF begär det. Om du har anmält händelsen till Socialstyrelsen kan deras beslut vara värdefulla tillskott till ditt LÖF-ärende. Ibland finns det även läkarutlåtande eller liknande bland underlagen till deras beslut som kan vara bra att skicka in. Om det inte står någonting i dina journalanteckningar om felbehandlingen, vilket det långt ifrån alltid gör, så är det extra viktigt att du kompletterar med andra underlag för att styrka din berättelse.

När allt medicinskt material är inkommet får du en personlig handläggare på LÖF. Handläggaren går igenom materialet och skickar det sedan för en eller flera bedömningar till sina medicinska rådgivare. LÖF vill gärna göra gällande att dessa läkare är opartiska trots att de får betalt av LÖF och andra försäkringsbolag för att göra sina bedömningar. Eftersom dessa medicinska rådgivare enbart baserar sina bedömningar på journalanteckningar och inte gör någon fysisk undersökning av dig så faller deras bedömning utanför Socialstyrelsens kontroll, innebärande att de är helt utan tillsynsmyndighet. Det är därför de kallas medicinska rådgivare i detta sammanhang och inte läkare.

När ärendet kommer tillbaka gör handläggaren sin bedömning och förhoppningsvis tillhör du nu de 45 procent som får ersättning.
 

Om du får avslag

Om du tillhör den majoritet av anmälare som får avslag på din ansökan om ersättning, ska du absolut inte bara ge upp. Det finns fortfarande hopp! Rent juridiskt har du två möjligheter. Det första alternativet är att du vänder dig till Patientskadenämnden och begär att de prövar om LÖF har fattat ett korrekt beslut eller inte. Det andra alternativet är att gå till domstol. Patientskadenämnden är tveklöst det billigaste alternativet, vilket är förklaringen till att väldigt få felbehandlingsfall hamnar i domstol. Oavsett vilket alternativ du väljer så har du 6 månader på dig från det att du tagit del av LÖFs beslut. I praktiken finns det även en tredje möjlighet, nämligen att LÖF omprövar sitt beslut när du går vidare till en högre instans. Mer ingående information om de olika alternativen finner du nedan.

Först lite tips om vad som kan ha gått fel i ditt ärende och vad du kan göra för att få LÖF att ändra sitt beslut. Det är som vi tidigare nämnt ytterst viktigt att du själv är insatt och driver ditt ärende framåt. Om du är för sjuk och inte orkar så be en anhörig om hjälp. Du kan också skaffa ett juridiskt ombud. Tänk bara på att även om rättsskyddet i din försäkring nu träder in så kan detta bli mycket kostsamt.

Förhoppningsvis har du redan tillgång till alla journalanteckningar och eventuella läkarintyg som LÖF har, om inte så begär du ut det från sjukhuset. Läs också noga igenom LÖFs motivering till sitt beslut. Motiveringen grundar sig ofta på den bedömning som deras medicinska rådgivare gjort. Därför bör man begära ut den från LÖF och granska den noga.

 • Är sjukdomsförloppet/händelseförloppet korrekt beskrivet av LÖF's handläggare? Om så inte är fallet kan diagnosen bli fel.
 • Är sjukdomsförloppet/händelseförloppet korrekt beskrivet av den medicinske rådgivaren? Om så inte är fallet kan diagnosen bli fel.
 • Är det en läkare med rätt medicinsk kompetens som har gjort bedömningen?
 • Har LÖF haft tillgång till eventuella beslut från Socialstyrelsen eller HSAN?
 • Instämmer din egen behandlande läkare med om den diagnos eller bedömning som LÖFs medicinske rådgivare gjort? Om inte, be honom skriva ett intyg om detta.
 • Du kan också kontrollera om LÖFs medicinske rådgivare tidigare blivit anmäld till HSAN och om han/hon i så fall fått någon disciplinär påföljd. Detta minskar ju läkarens trovärdighet och tyngden i hans bedömning.

Om du är missnöjd med LÖF's beslut

Om LÖF inte är lyhört för dina synpunkter kan du som nämnts ovan antingen väcka talan i domstol eller vända dig till Patientskadenämnden inom 6 månader från LÖFs slutliga beslut. Man kan dock ha ännu längre tid på sig i vissa fall för enligt Patientskadelagens 23 § så förlorar den som vill ha patientskadeersättning rätten därtill, om han inte väcker talan inom tre år från det han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Domstolsprocesser i patientskadeärenden är mycket ovanliga i Sverige eftersom detta är en stor ekonomisk risk att ta. Om man förlorar processen så riskerar man att inte bara få betala sina egna rättegångskostnader utan även motpartens. Ombudskostnader täcks inte av LÖF. Har man en hemförsäkring som innehåller rättsskyddsförsäkring kan man ansöka om ersättning från denna. Försäkringsbolaget betalar då merparten av kostnaderna (procentsatserna varierar mellan olika försäkringsbolag) upp till ett tak. Överstigs maxtaket får du betala resten själv. Om lyckas vinna processen så kan man få ersatt alla sina rättegångskostnader av motparten eller så bestämmer domstolen att var och en part ska stå för sina egna kostnader. Om man bedöms har rätt till ersättning så är det skadeståndsrättsliga regler som avgör beloppets storlek.  Som privatperson är man här i ett utsatt läge gentemot ett försäkringsbolag som ju ofta har betydande resurser att satsa på att lägga fram bevis för sin sak i form av läkare osv. Å andra sidan kan man som privatperson uppleva det som en fördel att man har en muntlig förhandling där man får berätta sin sida av saken och blir lyssnad på.

Om man väljer domstolsförfarandet ska talan väckas mot Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Vill du ha mer information om detta så kan du vända dit till ditt försäkringsbolag, närmsta tingsrätt eller en advokat. Om du tänker anlita advokat så tänk på att anlita någon som har rätt kompetens och stor erfarenhet av att hantera just patientskador, så du får bästa tänkbara hjälp.

En annan väg att gå är som sagt att vända sig till Patientskadenämnden. Nämnden ger rådgivande yttranden i ärenden som hänskjutits till nämnden av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol. Patientskadenämnden yttrar sig skriftligt och förfarandet är kostnadsfritt för den skadelidande. Om man vill kan man naturligtvis ha ett ombud och man kan eventuellt ha rätt till ersättning för ombudskostnaderna av rättsskyddet i sin hemförsäkring. Enligt statistik från nämnden brukar det dock inte vara någon skillnad på bedömningen i de fall man har anlitat ett ombud.

Patientskadenämndens uppgift är att verka för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning. Nämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska tre företräda patienternas intressen, en vara medicinskt sakkunnig, en vara väl förtrogen med personskadereglering hos försäkringsgivare (försäkringsgivarledamot) samt en ha särskild kunskap om verksamhet som rör hälso- och sjukvård. Det ska finnas en eller flera ersättare för ordföranden och övriga ledamöter. Regeringen utser ordförande och fem andra ledamöter jämte ersättare för dessa. Försäkringsledamoten och ersättare för denne utses av Patientförsäkringsföreningen. Arbetsordningen för patientskadenämnden fastställs av regeringen. Du når nämnden på denna adress.

Patientskadenämnden
LÖF Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Box 17830
118 94 Stockholm

 

Man bör också tillägga att all korrespondens med LÖF och även övriga myndigheter bör ske skriftligen. På så vis har du kontroll på allt som sagts.