Allmänt

Är allt på patientskadeguiden.se juridiskt riktigt?

Nej! Givetvis så måste alla följa lagen och vi önskar att även vårdgivaren alltid agerade utifrån den. Dessvärre fungerar det inte så. Däremot kommer vi att hänvisa till vad lagen säger och vilka rättigheter du har. Patientskadeguiden är baserad på flera patienters egna erfarenheter.

<< Tillbaka

Vad säger lagen?

Vårdgivaren har anmälningsskyldighet

"...anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom."

Ovanstående text är hämtad ifrån Riksdagens hemsida (extern länk) och kan läsas där i sin helhet.

Den felbehandlade får inte alltid information om vad som ska ske. Patienten kanske inte ens får information om att denne har blivit behandlad felaktigt. Man lämnar sjukhuset med tusen frågor och börjar istället leta information på internet. Detta tar tid och det förlorar man på då man bara har en viss tid på sig att anmäla.

Varför finns patientskadeguiden?

Frågor om felbehandlingar och dess hantering har börjat uppmärksammas mer och mer allt eftersom antalet fel i vården ökar. Denna trend väcker naturligtvis många frågor, främst varför antalet felbehandlingar ökar men också hur man kan vända den negativa trenden. En vanlig missuppfattning om felbehandlingar är att de främst uppstår i akutsituationer, då läkarna i ett desperat försök att rädda liv råkar komma lite fel med kniven eller liknande. Tyvärr är det inte så. De flesta felbehandlingar inträffar i den dagliga vården pga slarv, tidsbrist, bristande rutiner och ibland till och med inkompetens. Det handlar om försenade eller till och med helt missade diagnoser samt dåligt städade lokaler som ger infektioner. Under rutinoperationer handlar det om slarv med hygien som orsakar tillförda infektioner eller blödningar, tryckskador och felplaceringar av patienten som orsakar allvarliga nervskador. De bakomliggande orsakerna till vårdskadorna är enligt Socialstyrelsens utredningar brister i kommunikation, information, utbilning eller kompetens. Det kan också bero på brister i omgivningen och organisationen eller rent tekniska brister i utrustning och apparatur. Slutligen kan procedurer, rutiner och riktlinjer vara bristfälliga och orsaka vårdskador. Många av de skador som patienter drabbas i vården hade alltså många gånger ganska enkelt kunnat undvikas. En vårdskada orsakar i genomsnitt sex extra vårddygn. Utslaget på alla vårdtillfällen på sjukhus i Sverige under ett år blir det cirka 105.000 vårdskador och ungefär 630.000 extra vårddygn. En minskning av antalet vårdskador skulle alltså inte bara minska det mänskliga lidandet utan även minska belastningen på en redan hårt belastad sjukvård.

För den enskilde patienten är det mycket information man måste hitta och sätta sig in i när man blivit felbehandlad.  Samtidigt befinner man sig i en utsatt situation och mår dåligt på grund av det som hänt. Vi som har startat denna sajt har själva erfarenheter av felbehandling inom vården och vi vet hur svårt det är att hitta rätt information om hur man ska gå till väga. Till skillnad ifrån vårdpersonal som har juridisk hjälp vid anmälningar så har vi patienter ingen opartisk hjälp alls och oftast ingen kunskap om vart vi ska vändas oss för att få hjälp. Att vända sig till vårdgivaren som gjort felbehandlingen kan vara den enklaste lösningen. I sådana fall där vårdgivaren medger sin felbehandling så är detta ett bra alternativ. Men enligt vår erfarenhet är de inte alltid villiga att ta ansvar för händelsen och då inte heller så behjälpliga.

Vår ambition är att underlätta för andra som felbehandlats inom vården att hitta rätt så att de kan ta tillvara sina intressen på bästa sätt. Det är olika instanser som man måste vända sig till, vilket innebär att det blir mycket byråkrati, olika regler, blanketter och otaliga telefonsamtal för dig som patient. Socialstyrelsen utreder vad som egentligen gick fel när du blev felbehandlad och em som bär ansvaret för detta. Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag-LÖF- utreder om du har rätt till någon ekonomisk ersättning för det inträffade. Om du misstänker att något brott ligger bakom din vårdskada kan du även vända dig till Polismyndigheten. Polisanmälningar av felbehandlingar är ganska ovanligt, men kan tänkas ökas nu när Socialstyrelsen har tagit över HSANs arbete att utreda ansvarsfrågan. Socialstyrelsen har nämligen till skillnad från HSAN fått i uppdrag att fokusera på rutiner och systemfel i vården, och inte på om någon enskild personal bär ansvaret för det inträffade. Under rubrikerna till vänster hittar du mer information om var du kan vända dig för att anmäla din skada.